Sürdürülebilir kalkınma, günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları tüketirken gelecek nesillerin gereksinimlerini de göz önünde bulunduran bir kalkınma modelidir. Bu model, ekonomik büyüme, toplumsal refah ve çevrenin korunması hedeflerini bir arada tutar.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir, Destekleri Nelerdir?

Sürdürülebilir kalkınma, birçok farklı sektörde uygulanabilir ve sadece çevre sorunlarına değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik sorunlara da dikkat eder. Bu, su kaynakları, gıda üretimi, enerji üretimi, inşaat, ulaşım, turizm ve diğer alanlar için geçerlidir.

Bu kalkınma modeli, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve atıkların minimuma indirilmesi gibi konulara odaklanır. Ayrıca, insan haklarının korunması, toplumsal eşitlik, yoksulluğun azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi sosyal konuları da içerir.

Sürdürülebilir kalkınma, uzun vadeli bir perspektiften düşünülerek, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kaynakların kullanımını yönetmektedir. Bu şekilde, hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayabilir, hem de gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını güvence altına alabiliriz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında kabul ettiği "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" (SKA), 17 farklı hedefi içeren bir çerçevedir. Bu amaçlar, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir dünya hedefiyle oluşturulmuştur. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarında yer alan maddeleri sıraladık.

 • Hiçbir yoksulluk: Yoksulluk sınırının altında yaşayan insanları azaltmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını hedeflemek. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğunu sona erdirmeyi amaçlamak.
 • Sıfır açlık: Gıda güvenliğini sağlamak, gıda üretimini artırmak ve açlık oranlarını azaltmak.
 • İyi sağlık ve refah: Sağlık hizmetlerine erişim imkanını genişletmek, hastalıkların önlenmesi, tıbbi araştırmaların geliştirilmesi, tıbbi malzemelerin ve ilaçların tüm dünya nüfusuna erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
 • Nitelikli eğitim: Eğitime erişimi artırmak ve eğitim kalitesini geliştirmek.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği: Kadınların toplumda eşit haklara sahip olmasını sağlamak.
 • Temiz su ve sanitasyon: Temiz içme suyu ve sanitasyon hizmetlerine erişimi artırmak.
 • Temiz ve düşük karbonlu enerji: Daha temiz enerji kaynaklarına geçmek, karbon emisyonlarını azaltmak.
 • İş ve ekonomik büyüme: Ekonomik büyümeyi destekleyerek iş olanaklarını artırmak ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi amaçlanır.
 • Yenilikçilik ve altyapı: Yenilikçi çözümler üreterek, teknolojik altyapıyı geliştirmek ve ülkeler arasındaki bağlantıları sağlamak.
 • Eşitsizlikleri azaltmak: Gelir eşitsizliği ve fırsat eşitsizliğini azaltmak.
 • Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar: Kentleşmenin olumlu etkilerini arttırmak, sürdürülebilir kentler ve topluluklar yaratmak.
 • Sürdürülebilir üretim ve tüketim: Daha sürdürülebilir bir üretim ve tüketim modeli geliştirmek.
 • İklim eylemi: İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak.
 • Su eylemi: Deniz ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı
 • Karasal Yaşam: Kara ekosistemlerinin korunması, ormanların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi
 • Barış ve adalet: Barış, adalet ve güçlü kurumların teşviki
 • İşbirliği: Küresel işbirliği ve ortaklıkların güçlendirilmesi

Bu amaçlar, sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorunlara çözümler sunmaktadır ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarını oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Destekleri Nelerdir?

Sürdürülebilir kalkınma destekleri, çevre ve sosyal sorunların çözülmesiyle birlikte ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan bir dizi politika, program, proje, yatırım ve teşviklerden oluşur. Bu destekler, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği desteklemek için farklı kurumlar ve kuruluşlar tarafından sağlanır.

Aşağıdaki sürdürülebilir kalkınma destekleri örnekleri verilebilir:

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi,
 • Enerji verimliliği projelerine yönelik teşvikler,
 • Atık yönetimi projelerine yönelik teşvikler,
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi,
 • Su kaynaklarının yönetimi ve korunmasına yönelik teşvikler,
 • Doğal kaynakların korunmasına yönelik projelerin desteklenmesi,
 • Sosyal ve çevresel etki değerlendirmesi projelerine yönelik teşvikler,
 • Sürdürülebilir ulaşım projelerine yönelik teşvikler,
 • Çevresel teknolojilere yatırım yapmak için teşvikler,
 • Sürdürülebilir işletme uygulamalarına yönelik teşvikler.

Bu destekler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için önemlidir ve çevre, ekonomi ve sosyal etki açısından faydalar sağlayabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı

Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde karşı karşıya olduğumuz ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümüne yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Sürdürülebilir kalkınma, dünya kaynaklarının sınırlı olduğu gerçeğini dikkate alarak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını teşvik eder. Aynı zamanda, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sosyal adaletin sağlanması için de çalışır.

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve çevre koruma unsurlarının bir arada ele alınması ile gerçekleştirilir. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma, sadece bir çevre sorunu veya yoksullukla mücadele değil, aynı zamanda ekonomik büyümenin de sürdürülebilir hale getirilmesi anlamına gelir.

Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirleyerek bu yaklaşımın küresel bir öncelik haline gelmesine öncülük etmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yoksulluğun sonlandırılması, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su, enerji, sanayi, altyapı, sürdürülebilir şehirler, iklim eylemi ve doğal yaşam gibi alanlarda küresel bir dönüşümü hedeflemektedir.

Özel Sektör Sürdürülebilir Kalkınmaya Nasıl Destek Olabilir?

Özel sektör, sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak için birçok farklı yöntem kullanabilir. Bu yöntemlerin arasında kaynakları verimli kullanmak, atıkları azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek ve iş etiği standartlarını yüksek tutmak gibi çeşitli stratejiler yer almaktadır. Ancak, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma için en önemli katkısı işbirliği yaparak ortaya çıkan fırsatları değerlendirmesidir.

Özel sektör, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda diğer kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortaya çıkan fırsatları değerlendirebilir. Örneğin, özel sektörün yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları, enerji sektörüne özgü teknik uzmanlık, finansman ve ticari deneyim sağlamasına yardımcı olurken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sağlamaktadır. Bu işbirlikleri, çevre dostu üretim teknikleri, yenilenebilir enerji kaynakları gibi sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynar.

Sürdürülebilir kalkınma, çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Özel sektör, iş etiği ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirerek, sürdürülebilirliği destekleyebilir.