KOSGEB destekleri, işletmelerin finansal yüklerini hafifletmek için birçok farklı imkan sunar. İşletmeler, KOSGEB'in sunduğu destekler sayesinde, maliyetlerini azaltabilir, yatırım yapabilir, kapasitelerini artırabilir ve işletme geliştirme noktasında büyük adımlar atabilirler.

KOSGEB Destekleri ile İşletmenizin Finansal Yükünü Hafifletin

KOSGEB destekleri arasında en yaygın olanları, faizsiz kredi, hibe, eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak sıralanabilir. İşletmeler, faizsiz kredi imkanı ile finansman ihtiyaçlarını karşılayabilir, hibe desteği ile yatırım yapabilir ve eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletme yönetimi konusunda uzmanlaşabilirler.

KOSGEB destekleri ayrıca, işletmelerin üretim süreçlerini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olabilir. İşletmeler, makine ve ekipman alımı, üretim hatlarının modernizasyonu gibi alanlarda KOSGEB desteğinden yararlanarak verimliliklerini artırabilirler.

KOSGEB destekleri ile işletmeler, daha az finansal yük altında kalmakla birlikte, büyümelerini ve gelişmelerini sürdürebilirler. Bu da, işletmelerin daha sağlıklı bir ekonomik yapıya katkı sağlamalarını ve ülke ekonomisinin büyümesine yardımcı olmalarını sağlar.

Girişimcilik Destek Programı

(1) İşletme kuruluş giderleri destek için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. 

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği üst limitleri 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.  

(5) Sabit Yatırım Destek kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Destek programının amacı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcı, TOBB Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı, TESK Genel Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili, TİM Başkanı, TİM Başkan Vekili, DEİK Başkanı veya DEİK Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. 

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir.

TÜRK PATENT’den alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir.

TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir.

Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

İşletme Geliştirme Destek Programı Ödeme Talep Formu

İşletme Geliştirme Destek Programı, KOBİ'lerin gelişmelerini sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından yürütülen bir destek programıdır. Program kapsamında, işletme sahiplerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulurken, işletmelerin belirlediği projeler için de maddi destek sağlanır.

İşletme sahipleri, KOSGEB'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak programdan yararlanabilirler. Ancak, destek programından maddi olarak yararlanmak için İşletme Geliştirme Destek Programı Ödeme Talep Formu'nun doldurulması gerekmektedir.

İşletme Geliştirme Destek Programı Ödeme Talep Formu, işletme sahiplerinin projeleri için aldıkları maddi desteği talep etmeleri için hazırlanmış bir belgedir

İleri Girişimci Destek Programı

Programın amacı KOSGEB ileri girişimcilik eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin ülkemizin
stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde kurduğu işletmelerin ilk dönemlerinde
karşılaşacakları maddi yükü hafifleterek ayakları üzerinde kalmalarını sağlamaktır.


• Kurulacak işletmenin İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan alt
sektörlerden birisi üzerinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.
• Girişimcinin kurduğu işletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
• Girişimcinin, işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan sürede
başka bir işletmenin hem gerçek kişi olarak sahibi, hem de tüzel kişi işletme olarak % 30 ve üzeri
ortaklığı bulunmamalıdır.
• Bu programdan sadece 1 kez faydalanılmaktadır.
• Kabul edilen başvurunun destekleme süresi 2 yıldır.

Kobi Finansman Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülkemizde ekonominin can damarını oluşturmaktadır. Bu nedenle, KOBİ'lerin finansmana erişimi, işletmelerin büyümesi ve gelişmesi açısından son derece önemlidir. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve işletmelerin büyümesine katkı sağlamak amacıyla, KOSGEB tarafından KOBİ Finansman Destek Programı yürütülmektedir.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı, ölçekli işletmeler için önemli bir destek sağlamaktadır. İşletme sahibi olanlar KOSGEB'in internet sitesinden online olarak başvurularını gerçekleştirerek, destekten yararlanabilirler. Bu sayede, işletmelerin finansmana erişimindeki zorluklar azaltılır ve işletmelerin büyüme ve gelişme potansiyeli artırılır. KOSGEB’e bu sebeple pek çok başvuru yapılmaktadır.