KOSGEB, KOBİ’lere yönelik olarak verdiği birçok farklı destek programıyla bilinmektedir. Bu programlar içinde farklı amaçlara hizmet eden onlarca hibe ve geri ödemeli teşvikler bulunmaktadır. Programlar içerisinde öne çıkan konulardan biri ise yerli üretimdir.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli ve milli imkânlar dâhilinde üretilmesi için KOSGEB 6 milyon liraya kadar destek sağlamaktadır. Bu destekler arasında beş farklı programdan söz etmek mümkündür. Bu programlar şu şekildedir;

 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı

Bu programlar arasında yer alan Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı başvuruları sonlandırılmıştır. Ancak diğer üç programa başvurarak, işletmeniz için önemli ölçüde destek alabilir, Ar-Ge çalışmalarınızı güçlendirebilir ve ithal kalemleri yerli imkânlarla üretebilirsiniz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Araştırma geliştirme (Ar-Ge), ürün geliştirme (Ür-Ge) ve inovasyon destek programının temel amacı; teknolojiye dayalı olan yeni fikirler ve buluşların üretilmesini ya da daha iyi hale gelmesini sağlamaktadır. Bu destek programı sayesinde tüketicinin farklılaşan taleplerine teknolojiyle uyumlu olarak orijinal ürünler ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon destek programında proje süresi en az 8 en fazla ise 24 ay olarak belirlenmiştir. Ar-Ge ve inovasyon amacıyla sağlanan bu destekte personel gideri desteği yüzde 100 oranındadır. Diğer tüm unsurlar ise yüzde 75 hibe şeklindedir. Bu proje kapsamında alacağınız makinelerin, teçhizatların ve yazılımların yerli olması durumunda destek oranında yüzde 15 ilave yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na başvuru yapmak için işletmenizin bazı şartları karşılıyor olması gerekir. Öncelikle işletmenizin mutlaka KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması gerekir. Bunun yanı sıra işletmenizin Türk Ticaret Kanunu’nca tanımlandığı şekilde gerçek ve tüzel kişi statüsünde olması da şarttır. Yine işletmeniz KBS’de kayıtlı ve aktif olmak zorundadır. İşletmenizin aynı zamanda KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması da şarttır.

Bu destek programından araştırma ve geliştirme, inovasyon ve ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilmektedir.

Destek Unsurları

 Bu program kapsamında toplam üst limit 1.100 bin lira olarak belirlenmiştir. Destek unsurları ise şu şekildedir;

 • Makine, teçhizat, hammadde, yazılım ve hizmet alımlarında 200 bin lira,
 • Geri ödemeli şekilde makine, teçhizat, hammadde, yazılım ve hizmet alımlarında 300 bin lira,
 • Nitelikli personel desteği olarak 300 bin lira,
 • Sınai mülkiyet hakları konusundaki giderlerde 100 bin lira,
 • Test, analiz ve belgelendirme konusundaki giderlerde 100 bin lira,
 • Eğitim desteği olarak 25 bin lira,
 • Proje tanıtım desteği olarak 15 bin lira,
 • Proje danışmanlık desteği olarak 25 bin lira,
 • Yurt dışı fuar ve seyahat desteği olarak 25 bin lira,
 • İşletme kuruluş giderleri desteği olarak ise gerçek kişiler için 5 bin lira, tüzel kişiler için ise 10 bin lira destek sağlanmaktadır.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM)

KOBİ TEKNOYATIRIM programının temel amacı, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm ürünlerin ticarileştirilmesiyle birlikte yerli sanayi tarafından üretilmesidir.

Bu program kapsamında verilen destek en az 8 en fazla 36 ay şeklindedir. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilen teşviklerinde yüzde 70’i geri ödemeli, yüzde 30’u ise geri ödemesiz olarak verilmektedir. Bu noktada tek istisna ise personel gideri desteğidir. Personel gideri desteği yüzde 100 oranında geri ödemesiz olarak verilmektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük-orta düşük teknoloji alanında alabileceği desteğin üst limiti; geri ödemeli olarak 700 bin lira, geri ödemesiz olarak 300 bin lira olmak üzere 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Orta-yüksek ve ileri teknoloji alanında alabileceğiniz destek üst limiti ise; geri ödemeli olarak 3,5 milyon lira, geri ödemesiz olarak 1,5 milyon lira olmak üzere 5 milyon TL’dir.

Başvuru Koşulları

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’na başvuru yapabilmeniz için işletmeniz öncelikle KBS’de kayıtlı olması ve aktif olması gerekir. Bu işletme aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan şekliyle gerçek ya da tüzel kişi statüsünde olmalıdır. İşletmelerin bu programdan faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin de güncel olması gerekmektedir.

Ar-Ge teknolojik üretim süreciyle ilgili olarak yürütülen yaratıcı çalışmaların ticarileştirilmesinde en çok beş yıl önce alınmış Ar-Ge projesi tamamladığını gösterir bir belge gerekmektedir. Bu belge KOSGEB ya da diğer kurum kuruluşlar tarafından desteklenmiş olarak ortaya çıkan ürünlerle ilgili olabilir. Bunun yanı sıra doktora çalışması neticesinde ortaya çıkmış olması ya da patent belgesi bulunması da yeterlidir. Yine Teknolojik Ürün Deneyim belgesi olan ürünler için de bu durum geçerlidir.

Destek Unsurları

KOBİ TEKNOYATIRIM kapsamında uygulanacak destek oranı yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bu oranın yüzde 70’i geri ödemeliyken yüzde 30’u ise geri ödemesiz olarak verilmektedir. Personel giderleri desteği ise yüzde 100 geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.

Bu program kapsamında şu destekler sağlanmaktadır;

 • Makine ve teçhizat desteği,
 • Üretim hattı tasarım giderleri desteği,
 • Yazılım giderleri desteği,
 • Eğitim ve danışmanlık desteği,
 • Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği,
 • Personel giderleri desteği

Stratejik Ürün Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında özellikle yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak destekler sunmaktadır. Stratejik Ürün Destek Programı da bu kapsamda değerlendirilerek, işletmelere destek sağlanmaktadır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı amaçlar doğrultusunda üretilmesi öncelikli ürünler belirlenmiştir. Bu listede yer alan ürünlerin üretimi için Stratejik Ürün Destek Programı’na başvuru yapmanız mümkündür. Bu projenin süresi en az 8 en fazla ise 36 ay olacak şekildedir.

Başvuru Koşulları

Stratejik Ürün Destek Programı’na ülkemizde yerleşik sermaye şirketi statüsünde bulunan tüm işletmeler başvurabilmektedir. Başvuru için öncelikle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda yer alan ürünleri ürettiğinizden emin olmalısınız. Bunun ardından Bakanlığa ön başvuru gerçekleştirilmelidir.

Kesin başvuru Portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilmektedir. İşletmenizin KBS’de kayıtlı ve aktif olması bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra başvuru yapacak işletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesi de güncel olmalıdır.

Destek Unsurları

Bu program kapsamında geri ödemesiz olarak 1,8 milyon lira, geri ödemeli olarak ise 4.2 milyon lira olmak üzere toplamda 6 milyon lira destek sağlanmaktadır.

Personel giderleri dışındaki tüm giderlerde yüzde 60 oranında destek sağlanmaktadır. Bu desteğin yüzde 30’u geri ödemesiz, yüzde 70’i ise geri ödemelidir.

Program kapsamında şu destekler sağlanmaktadır;

 • Makine ve teçhizat desteği
 • Yazılım giderleri desteği
 • Referans numune desteği
 • Hizmet alım desteği
 • Personel gideri desteği

Buluş Desteği

Buluş sahiplerine TÜBİTAK’tan patent desteği veriliyor. Ülkemizdeki patent başvurularına olan talebi artırmak ve bireylerin fikri ve sınai haklarının tescili açısından bilgilendirmek buluş desteğinin amaçlarından birisidir. Patentlerini tescil ettirerek buluşlarının tüm haklarını elde etmek isteyen kişiler için 3 aşamalı bir programı söz konusudur. 

 • İlk program ulusal buluşları kapsamaktadır ve patent alınma tarihi 23.08.2006 ve sonrasında olmalıdır. TÜBİTAK’ın buluş desteği programı ile verilecek destek ise teşvik başvurusunu takip eden süreçteki harcamaları kapsamaktadır.
 • İkinci program bölgesel veya uluslararası patent başvurularını kapsamaktadır ve ilk programda olduğu gibi patent alınma tarihi 23.08.2006 ve sonrasında olmalıdır. Bu programın desteği patent başvurusu sürecinde karşılaşılan araştırma raporu ve başvuru ücreti gibi harcamaları kapsamaktadır. İkinci program için PCT (uluslararası) ve EP (bölgesel) patent başvurularının ilk ayağı olarak kabul edilir. 
 • Üçüncü program, PCT ve EP patent başvurularının ikinci ayağıdır. Yani araştırma raporu sonrası süreç ile ilgilidir. Bu süreç sonunda teşvik başvurusunu takip eden harcamaları kapsamaktadır. Ulusal faza giriş, inceleme raporu düzeltme gibi maliyetler üçüncü program ile destek olarak sunulmaktadır.